Kategorie
Bez kategorii

Projekt BIOLENS – BIO-soczewki
(Youth´s BIO Learning-Empowering-Nurturing-Sharing)

Projekt Biolens to Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie innowacji, które Fundacja Medeina podjęła ze Stowarzyszeniem Oriel (Werona, Włochy) i PASOS (Plataforma de alternativas sostenibles y solidarias) z Hiszpanii. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2020 roku i będzie trwał 2 lata. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków programu Erasmus+.

W ramach współpracy zostanie stworzony i opracowany kreatywny przewodnik, dzięki któremu osoby pracujące z młodzieżą będą mogły zarówno pogłębiać, jak i nabywać umiejętności niezbędne do pracy
z potrzebami młodych ludzi w zakresie działań związanych ze zmianą klimatu oraz wdrożyć strategie pracy zespołowej dla grup młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.

Projekt jest pozarządową odpowiedzią na pojawiające się zmiany klimatu i wyzwania, które są przez nie powodowane. Zmiana klimatu
w ramach projektu zostanie ujęta w sposób holistyczny – również jako palący problem społeczny wymagający ujęcia wielowymiarowego i poszerzonej ekspertyzy. Wynika to z faktu, że skutki zmian klimatycznych odczuwane są w największym stopniu przez osoby uprzywilejowane i zagrożone wykluczeniem.

Młodzież powinna również stanowić główny podmiot negocjacji
i podejmowania decyzji politycznych, jako ta grupa wiekowa,
która w przyszłości będzie odczuwać konsekwencje dzisiejszych decyzji. Projekt będzie więc łączył aspekty integracyjne (na poziomie społecznym) i ekologiczne, dążąc do wzmocnienia głosu tych grup, które z różnych przyczyn pozostają wykluczone z procesów decyzyjnych.

Cele projektu:

 1. Wymiana i generowanie wiedzy w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
  Komisja Europejska wezwała do ponadnarodowych działań dotyczących zmian klimatu i młodzieży). Podobne zobowiązania płyną z ustaleń szczytów klimatycznych, w tym podpisanego Porozumienia Paryskiego i tzw. Katowice Rulebook, potwierdzającego wspólny kierunek.
 2. Utworzenie materiałów w dziedzinie adaptacji do zmian klimatycznych dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
  Zapewnienie jakościowej i rzetelnej edukacji jest obowiązkiem państw-członków Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Mimo to, to zobowiązanie rzadko pojawia się w debacie i akcji politycznej, które skupione są głównie na sektorze przemysłowym, technologii i rolnictwie. Dodatkowym ograniczeniem są również ramy edukacji formalnej – często ograniczającej pole wyobraźni młodych osób i alienującej omawiany przedmiot od życia codziennego.

3. Wzmocnienie indywidualnej odpowiedzialności młodzieży
w celu promowania odpowiedzialnego zachowania w związku
ze skutkami zmian klimatu.
Młodzi ludzie są siłą napędową ruchu Strajków Klimatycznych i debaty
o ochronie klimatu. Projekt ma na celu wzmocnienie tego głosu młodych i przetransferowanie go na praktyki polityczne i udział w życiu publicznym i obywatelskim.

5. Wspieranie zwiększenia świadomości i działań w zakresie zmian klimatu poprzez opracowywanie i upowszechnianie materiałów i wydarzeń uświadamiających.
Skuteczna kampania informacyjna i podnosząca świadomość
ma szansę wpłynąć pozytywnie na poziom indywidualnych praktyk
oraz umiejętność formułowania odpowiednich postulatów wobec osób w pozycjach decyzyjnych.

Działania projektowe:

3 spotkania projektowe organizacji partnerskich

 • 3 szkolenia kadry (w Polsce, Włoszech i Hiszpanii)
 • opracowanie i stworzenie interaktywnego podręcznika: „Od eko-lęku do eko-działania: jak przekształcić strach lub wątpliwości młodzieży w eko-aktywizm i włączenie społeczne”
 • prowadzenie warsztatów, w tym testowania podręcznika, warsztatów wewnętrznych, i podnoszenie kwalifikacji pracowników młodzieżowych
 • wydarzenia upowszechniające (konferencje) w trzech krajach partnerskich;
 • stworzenie działającego lokalnego systemu podnoszenia świadomości „MobilizAkcja”: serii warsztatów prezentujących książkę i doświadczenia projektowe;
 • kampanię upowszechniającą w Internecie.

Działania przełożą się na bezpośrednie i pośrednie rezultaty,
które będą oddziaływać zarówno krótkofalowo, jak i długofalowo, w tym: podniesienie kompetencji pracowników młodzieżowych i osób pracujących w sektorze pozarządowym, wzmocnienie współpracy między organizacjami a społecznością lokalną, stworzenie europejskiej sieci kontaktów wśród osób, do których dotrze projekt.
Młodzi ludzie, którzy włączą się w projekt, zyskają wiedzę i możliwości działania na rzecz forsowania ich postulatów. Szczególnej uwadze poświęcony zostanie aspekt włączający projektu: zadbamy o to,
by uczestnicy, zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogli w nim uczestniczyć w pełnym zakresie oraz kontynuować zaangażowanie
po zakończeniu projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych założeniem bio-soczewek, czyli zainteresowanych przeformułowaniem swoich inicjatyw i swojej codzienności tak, by odpowiadały one celom zrównoważonego rozwoju i ekologii. Zapraszamy do udziału w warsztatach, współpracy instytucjonalnej i odkrycia innych możliwości zaangażowania, które płyną z projektu. Kontakt z koordynatorką projektu pod adresem  magdakondas.sak@gmail.com lub z Fundacją Medeina pod adresem medeinafoundation@gmail.com.

Kategorie
Bez kategorii
Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości

W grudniu 2019 roku rozpoczęliśmy dwuletni projekt partnerstwa strategicznego na poziomie europejskim, koordynowany przez hiszpańskiego partnera – organizację Permacultura Cantabria. W projekcie oprócz Fundacji Medeina dobrymi praktykami będzie się dzielić włoska organizacja – Stowarzyszenie Oriel z Werony. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury, który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. Ekologiczne podejście – spojrzenie na wszystkie elementy jak na współzależną całość – jest jedynym właściwym w obliczu katastrofy klimatycznej niosącej za sobą takie zagrożenia jak: pustynnienie całych regionów, obniżenie poziomu wód gruntowych, zmiany w bioróżnorodności oraz wojny klimatyczne.
Partnerzy projektu podzielą się swoim doświadczeniem na rzecz stworzenia spójnego i zrównoważonego obrazu permakultury jako źródła inspiracji i rozwiązań dla tradycyjnego biznesu. Wśród zasad, które będą promowane w czasie projektu można wymienić: interakcyjność między elementami, inkluzywność, poszanowanie i zrozumienie skończoności zasobów, umiejętność racjonalnego gospodarowania zasobami, poszanowanie dla różnorodności. Można zauważyć, że punkty te łączą różne wymiary: społeczny i interakcyjny, techniczny, rolniczy i logistyczny – tylko holistyczne spojrzenie na świat gwarantuje jego właściwą diagnozę i toruje drogę dla skutecznych rozwiązań opartych na zrozumieniu.

Cele projektu:

 • Zwiększenie wiedzy na temat permakultury, przedsiębiorczości i inicjatyw przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu w krajach uczestniczących.
 • Stworzenie nowych centrów edukacji nieformalnej dla permakultury skoncentrowane na przedsiębiorczości.
 • Wzmocnienie pozycji młodzieży i pracowników młodzieżowych dzięki nowym narzędziom permakultury ukierunkowanym na przedsiębiorczość.

Dla realizacji tych celów zostaną podjęte następujące działania:

 1. Opracowanie e-booka poświęconego tematowi, który będzie pomocą dla edukatorów i liderów społecznych, inicjujących zmianę w kierunku zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu. E-book będzie interaktywny i ogólnodostępny w językach projektu (polski, hiszpański, włoski i angielski). 

Praca nad podręcznikiem będzie obejmować ścisłą współpracę partnerów, research i badanie społeczności i lokalnego otoczenia każdej organizacji partnerskiej. Chcemy, by publikacja przedstawiała obraz sytuacji, wskazywała inspirujące inicjatywy i trendy i była metodologicznym i edukacyjnym drogowskazem dla centrów edukacji nieformalnej z zakresu permakultury i przedsiębiorczości. 

 1. Treningi edukatorów i kadry, w trakcie których wykorzystane zostaną elementy metody Dragon Dreaming, mające na celu przybliżenie celów i kluczowych pojęć projektu, ale przede wszystkim stworzenie sieci edukatorów-specjalistów mogących pracować z młodzieżą w celu odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości. 

Odbędą się dwa treningi: 

– w Hiszpanii (luty/marzec 2020) 

– we Włoszech (październik 2020) 

Fundacja Medeina wyśle na oba treningi polską reprezentację. Zapraszamy do kontaktu osoby, pracujące z młodzieżą lub lokalną społecznością, zainteresowane wyjazdem i udziałem w szkoleniu. 

 1. Kampania promocyjna i wydarzenia upowszechniające, dzięki którym projekt trafi do lokalnych interesariuszy. 

Cele projektu będą promowane przez prowadzoną kampanię podnoszącą świadomość na temat permakultury i samego projektu. Szczególne wysiłki zostaną podjęte, by zachęcić jak największą liczbę osób do zapoznania się i stosowania metod zawartych w naszym podręczniku. W tym celu zostanie także zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, w trakcie której odbędzie się prezentacja podręcznika.

Rezultaty projektu:

Mamy nadzieję, że formuła projektu pozwoli na jak najszersze jego oddziaływanie. Pierwszą grupą, do której chcemy dotrzeć są uczestnicy treningów i użytkownicy podręcznika, wśród których można wymienić: pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, lokalnych liderów i liderki, edukatorki i edukatorów, pracowników centrów młodzieżowych, ośrodków wspierających zatrudnienie.

Uczestnictwo w treningach: 

pozwoli im zrozumieć cele i możliwości jakie daje permakultura – także w przeobrażeniu tradycyjnego biznesu i włączeniu myślenia „holistycznego” w realizowanych przedsięwzięciach;

 • zwiększy ich międzynarodowe zaangażowanie i pozwoli zrozumieć perspektywę globalną;
 • da im praktyczne narzędzia edukacyjne do przekazywania wiedzy z zakresu zrównoważonego biznesu;
 • poszerzy sieć międzynarodowych i lokalnych kontaktów, zachęci do tworzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz klimatu i środowiska;
 • pomoże poznać konteksty Kantabrii i regionu Wenecji;

Liczymy na to, że uczestnicy i uczestniczki projektów staną się jego ambasadorami w lokalnych społecznościach i w swoich sieciach kontaktów.
Ponadto, wpływ na podniesienie świadomości na poziomie krajowym będzie mieć kampania informacyjna i otwarta dla społeczności konferencja końcowa, w trakcie której zaprezentujemy podręcznik.

Nr projektu: 2019-2-ES02-KA205-013620

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu lub przyłączyć się do jego realizacji, do kontaktu z nami! Możecie nas znaleźć na Facebooku . Możecie też napisać mail: medeinafoundation@gmail.com lub magdakondas.sak@gmail.com 

Kategorie
Bez kategorii

Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie: od pozyskiwania materiałów, produkcji i dystrybucji po konsumpcję. Wygenerowane straty różnią się w zależności od sektora, jednak towarzyszą właściwie całej gospodarce. Odpowiedzią na ten stan – szczególnie dotkliwy, jeśli wziąć pod uwagę obecny stan naszej planety – jest próba reformy tego systemu poprzez wprowadzanie do niego zmian, polegających na „zaokrągleniu” cyklu i przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang: circular economy). Jest to koncepcja, w której wyprodukowane produkty oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną na którymkolwiek etapie – służyły jako surowce wtórne dla innych gałęzi produkcji. Ma to zmierzać do racjonalnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko. 

Projekty realizowane dla wdrażania GOZ mają często wielką skalę i są związane z zakładami przemysłowymi, budownictwem, infrastrukturą. W Polsce resortem odpowiedzialnym za promowanie i wdrażanie wielkoskalowych rozwiązań z tego zakresu jest powołane Ministerstwo Rozwoju. Wierzymy jednak, że zmiana w kierunku GOZ może być także realizowana przy wsparciu trzeciego sektora oraz indywidualnych jednostek – gotowych działać we własnym otoczeniu. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na realizację dwuletniego projektu „Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+”, który ma pomóc włączyć młodzież jako kluczowego uczestnika zmian w kierunku zielonej gospodarki. 

Projekt został zainaugurowany w Hiszpanii i obejmuje wizyty partnerskie, wzajemne uczenie się oraz przygotowanie e-przewodnika dotyczącego wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji o GOZ. 

Cele i działania projektu:

Cel 1 :

Dzielenie się najlepszymi praktykami, wykorzystywanymi przez nasze organizacje, Fundację Medeina i Permacultura Cantabria oraz przez inne lokalne inicjatywy. Ma to unaocznić, jak rozwijają się nasze regiony i państwa: co jest największym problemem dla rozwoju tego sektora, jacy są główni aktorzy i decydenci, jakie konkretne przykłady rozwiązań są stosowane. 

Działania:

Dla realizacji tego celu odbędą się trzy wizyty studyjne (szkolenia kadry): 

– styczeń 2020 – wizyta w Polsce (Sosnowiec-Katowice-Kraków) 

– lipiec 2020 – wizyta w Hiszpanii (przełożona na jesień z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa); 

– wrzesień/październik 2020 – wizyta w Hiszpanii – trening dla edukatorów

Cel 2:

Rozwinięcie nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą tak, by mogła tworzyć inicjatywy zgodnie z logiką zero waste i GOZ.

Działania:

Opracowanie e-książki w języku angielskim, polskim i hiszpańskim, która dotyczyć będzie metod nauczania, łącząca wiedzę z zakresu edukacji nieformalnej, edukacji o środowisku i edukacji o przedsiębiorczości. Podzielona na moduły publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla edukatorów i edukatorek i będzie mogła być wykorzystywana w kontekście szkolnym (edukacji formalnej) i pozaszkolnym (edukacji pozaformalnej/nieformalnej).

Cel 3:

Wzmocnienie i zmotywowanie pracowników młodzieżowych tak, by byli gotowi wdrażać te metody i narzędzia w swoich inicjatywach.

Działania: 

 • Trening w Hiszpanii przeprowadzony przez edukatorów i edukatorki Permacultury Cantabria oraz prezentacja podręcznika. 
 • Przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów przez uczestników i uczestniczki treningu w Hiszpanii w celu przedstawienia metody. 
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt w Polsce i w Hiszpanii: prezentacja podręcznika, seria wykładów i prezentacji dotyczących zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji o GOZ. 
 • Kampania upowszechniająca prowadzona w mediach społecznościowych a także poprzez spotkania z innymi inicjatywami, lobbying w samorządzie, newsletter.

Rezultaty projektu:

Projekt ma przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na jego uczestników i uczestniczki oraz lokalne społeczności, w których działają nasze organizacje. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzi ludzie i edukatorzy:

 • zapoznają się z koncepcją GOZ oraz pokrewnymi: zero waste, ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój;
 • będą umieli rozpoznawać dobre praktyki i inicjatywy w tym zakresie wokół siebie;
 • będą umieli projektować działania, w tym biznesowe, z uwzględnieniem założeń GOZ;
 • nauczą się o międzynarodowym wymiarze walki o zrównoważony rozwój;
 • poznają państwowe i unijne wysiłki na rzecz koordynowania i promowania inicjatyw z zakresu GOZ;
 • będą wykazywać postawy przedsiębiorcze: w tym biznesowe, projektowe i prośrodowiskowe;
 • zwiększą swoją wiedzę na temat roli trzeciego sektora i aktywistów/aktywistek w walce o zieloną gospodarkę;
 • zdobędą wiedzę na temat podejmowania wspólnych działań;
 • nauczą się metod edukacji nieformalnej w nauce o środowisku i gospodarce i będą mogli uzupełnić wiedzę, którą już posiadają;

Działania projektowe wpłyną także pozytywnie na lokalną społeczność, w której działać będą uczestnicy i uczestniczki naszych działań. Osobnym działaniem jest organizacja kampanii upowszechniającej, która ma dotrzeć do społeczności Facebooka.
Na realizacji projektu skorzystają także nasze organizacje: Fundacja Medeina i Permacultura Cantabria. Wymiana dobrych praktyk wpłynie na poziom realizowanych przez nas działań i umiędzynarodowi zakres działania.
Rezultaty projektu oparte są o efekt synergii: wierzymy, że skorzystają pośredni i bezpośredni odbiorcy i odbiorczynie projektu. Z uwagi na szeroki zakres celu jakim jest zielona transformacja gospodarcza – projekt uzupełnia też działania koordynowane na poziomie krajowym i międzynarodowym przez podmioty prywatne i publiczne.

Czas realizacji projektu: Maj 2019 – Kwiecień 2021

Projekt o numerze 2018-3-PL01-KA2015-061049 jest partnerstwem strategicznym współfinansowanym ze środków programu Erasmus+, które realizujemy wspólnie z hiszpańską organizacją Permacultura Cantabria.

Zapraszamy do śledzenia projektu oraz kontaktu z nami!
Facebook
kontakt: medeinafoundation@gmail.com lub magdakondas.sak@gmail.com