Projekt BIOLENS – BIO-soczewki

 

Projekt Biolens to Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie innowacji, które Fundacja Medeina podjęła ze Stowarzyszeniem Oriel (Werona, Włochy) i PASOS (Plataforma de alternativas sostenibles y solidarias) z Hiszpanii. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2020 roku i będzie trwał 2 lata.
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków programu Erasmus+.
W ramach współpracy zostanie stworzony i opracowany kreatywny przewodnik, dzięki któremu osoby pracujące z młodzieżą będą mogły zarówno pogłębiać, jak i nabywać umiejętności niezbędne do pracy z potrzebami młodych ludzi w zakresie działań związanych ze zmianą klimatu oraz wdrożyć strategie pracy zespołowej dla grup młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.
Projekt jest pozarządową odpowiedzią na pojawiające się zmiany klimatu i wyzwania, które są przez nie powodowane. Zmiana klimatu w ramach projektu zostanie ujęta w sposób holistyczny – również jako palący problem społeczny wymagający ujęcia wielowymiarowego i poszerzonej ekspertyzy. Wynika to z faktu, że skutki zmian klimatycznych odczuwane są w największym stopniu przez osoby uprzywilejowane i zagrożone wykluczeniem. Młodzież powinna również stanowić główny podmiot negocjacji i podejmowania decyzji politycznych, jako ta grupa wiekowa, która w przyszłości będzie odczuwać konsekwencje dzisiejszych decyzji. Projekt będzie więc łączył aspekty integracyjne (na poziomie społecznym) i ekologiczne, dążąc do wzmocnienia głosu tych grup, które z różnych przyczyn pozostają wykluczone z procesów decyzyjnych.

Cele projektu BIOLENS są  następujące:

Wymiana i generowanie wiedzy w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Komisja Europejska wezwała do ponadnarodowych działań dotyczących zmian klimatu i młodzieży). Podobne zobowiązania płyną z ustaleń szczytów klimatycznych, w tym podpisanego Porozumienia Paryskiego i tzw. Katowice Rulebook, potwierdzającego wspólny kierunek.
Utworzenie materiałów w dziedzinie adaptacji do zmian klimatycznych dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Zapewnienie jakościowej i rzetelnej edukacji jest obowiązkiem państw-członków Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Mimo to, to zobowiązanie rzadko pojawia się w debacie i akcji politycznej, które skupione są głównie na sektorze przemysłowym, technologii i rolnictwie. Dodatkowym ograniczeniem są również ramy edukacji formalnej – często ograniczającej pole wyobraźni młodych osób i alienującej omawiany przedmiot od życia codziennego.
Wzmocnienie indywidualnej odpowiedzialności młodzieży w celu promowania odpowiedzialnego zachowania w związku ze skutkami zmian klimatu.
Młodzi ludzie są siłą napędową ruchu Strajków Klimatycznych i debaty o ochronie klimatu. Projekt ma na celu wzmocnienie tego głosu młodych i przetransferowanie go na praktyki polityczne i udział w życiu publicznym i obywatelskim.
Wspieranie zwiększenia świadomości i działań w zakresie zmian klimatu poprzez opracowywanie i upowszechnianie materiałów i wydarzeń uświadamiających.
Skuteczna kampania informacyjna i podnosząca świadomość ma szansę wpłynąć pozytywnie na poziom indywidualnych praktyk oraz umiejętność formułowania odpowiednich postulatów wobec osób w pozycjach decyzyjnych.
Poprawa kompetencji innych organizacji pozarządowych i zacieśnianie współpracy między nimi.
Projekt będzie realizowany w ramach zielonej strategii projektowej. Warunki w jakich żyjemy wymagają ujęcia każdego projektu w ramy proekologiczne, dlatego organizacje pozarządowe – bez względu na główny zakres działania – powinny uwzględniać tę perspektywę.

Działania projektowe

– 3 spotkania projektowe organizacji partnerskich
– 3 szkolenia kadry (w Polsce, Włoszech i Hiszpanii)
– opracowanie i stworzenie interaktywnego podręcznika: „Od eko-lęku do eko-działania: jak przekształcić strach lub wątpliwości młodzieży w eko-aktywizm i włączenie społeczne”
– prowadzenie warsztatów, w tym testowania podręcznika, warsztatów wewnętrznych, i podnoszenie kwalifikacji pracowników młodzieżowych
– wydarzenia upowszechniające (konferencje) w trzech krajach partnerskich;
– stworzenie działającego lokalnego systemu podnoszenia świadomości „MobilizAkcja”: serii warsztatów prezentujących książkę i doświadczenia projektowe;
– kampanię upowszechniającą w Internecie.
Działania przełożą się na bezpośrednie i pośrednie rezultaty, które będą oddziaływać zarówno krótkofalowo, jak i długofalowo, w tym: podniesienie kompetencji pracowników młodzieżowych i osób pracujących w sektorze pozarządowym, wzmocnienie współpracy między organizacjami a społecznością lokalną, stworzenie europejskiej sieci kontaktów wśród osób, do których dotrze projekt. Młodzi ludzie, którzy włączą się w projekt, zyskają wiedzę i możliwości działania na rzecz forsowania ich postulatów. Szczególnej uwadze poświęcony zostanie aspekt włączający projektu: zadbamy o to, by uczestnicy, zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogli w nim uczestniczyć w pełnym zakresie oraz kontynuować zaangażowanie po zakończeniu projektu.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych założeniem bio-soczewek, czyli zainteresowanych przeformułowaniem swoich inicjatyw i swojej codzienności tak, by odpowiadały one celom zrównoważonego rozwoju i ekologii. Zapraszamy do udziału w warsztatach, współpracy instytucjonalnej i odkrycia innych możliwości zaangażowania, które płyną z projektu.
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu pod adresem pod adresem medeinafoundation@gmail.com.

 

Kick-off poster - Biolens project(1)