Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+


System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie: od pozyskiwania materiałów, produkcji i dystrybucji po konsumpcję. Wygenerowane straty różnią się w zależności od sektora, jednak towarzyszą właściwie całej gospodarce. Odpowiedzią na ten stan – szczególnie dotkliwy, jeśli wziąć pod uwagę obecny stan naszej planety – jest próba reformy tego systemu poprzez wprowadzanie do niego zmian, polegających na „zaokrągleniu” cyklu i przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang: circular economy). Jest to koncepcja, w której wyprodukowane produkty oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną na którymkolwiek etapie – służyły jako surowce wtórne dla innych gałęzi produkcji. Ma to zmierzać do racjonalnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko.
Projekty realizowane dla wdrażania GOZ mają często wielką skalę i są związane z zakładami przemysłowymi, budownictwem, infrastrukturą. W Polsce resortem odpowiedzialnym za promowanie i wdrażanie wielkoskalowych rozwiązań z tego zakresu jest powołane Ministerstwo Rozwoju. Wierzymy jednak, że zmiana w kierunku GOZ może być także realizowana przy wsparciu trzeciego sektora oraz indywidualnych jednostek – gotowych działać we własnym otoczeniu. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na realizację dwuletniego projektu „Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+”, który ma pomóc włączyć młodzież jako kluczowego uczestnika zmian w kierunku zielonej gospodarki.
Projekt został zainaugurowany w Hiszpanii i obejmuje wizyty partnerskie, wzajemne uczenie się oraz przygotowanie e-przewodnika dotyczącego wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji o GOZ.

Cel 1:
Dzielenie się najlepszymi praktykami, wykorzystywanymi przez nasze organizacje, Fundację Medeina i Permacultura Cantabria oraz przez inne lokalne inicjatywy. Ma to unaocznić, jak rozwijają się nasze regiony i państwa: co jest największym problemem dla rozwoju tego sektora, jacy są główni aktorzy i decydenci, jakie konkretne przykłady rozwiązań są stosowane.
Działania:
Dla realizacji tego celu odbędą się trzy wizyty studyjne (szkolenia kadry):
- styczeń 2020 – wizyta w Polsce (Sosnowiec-Katowice-Kraków)
- lipiec 2020 – wizyta w Hiszpanii (przełożona na jesień z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa);
- wrzesień/październik 2020 – wizyta w Hiszpanii – trening dla edukatorów

Cel 2:
Rozwinięcie nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą tak, by mogła tworzyć inicjatywy zgodnie z logiką zero waste i GOZ.
Działania:
Opracowanie e-książki w języku angielskim, polskim i hiszpańskim, która dotyczyć będzie metod nauczania, łącząca wiedzę z zakresu edukacji nieformalnej, edukacji o środowisku i edukacji o przedsiębiorczości. Podzielona na moduły publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla edukatorów i edukatorek i będzie mogła być wykorzystywana w kontekście szkolnym (edukacji formalnej) i pozaszkolnym (edukacji pozaformalnej/nieformalnej).

Cel 3:
Wzmocnienie i zmotywowanie pracowników młodzieżowych tak, by byli gotowi wdrażać te metody i narzędzia w swoich inicjatywach.
Działania:
Trening w Hiszpanii przeprowadzony przez edukatorów i edukatorki Permacultury Cantabria oraz prezentacja podręcznika.
Przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów przez uczestników i uczestniczki treningu w Hiszpanii w celu przedstawienia metody.
Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt w Polsce i w Hiszpanii: prezentacja podręcznika, seria wykładów i prezentacji dotyczących zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji o GOZ.
Kampania upowszechniająca prowadzona w mediach społecznościowych a także poprzez spotkania z innymi inicjatywami, lobbying w samorządzie, newsletter.

Projekt ma przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na jego uczestników i uczestniczki oraz lokalne społeczności, w których działają nasze organizacje. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzi ludzie i edukatorzy:
- zapoznają się z koncepcją GOZ oraz pokrewnymi: zero waste, ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój;
- będą umieli rozpoznawać dobre praktyki i inicjatywy w tym zakresie wokół siebie;
- będą umieli projektować działania, w tym biznesowe, z uwzględnieniem założeń GOZ;
- nauczą się o międzynarodowym wymiarze walki o zrównoważony rozwój;
- poznają państwowe i unijne wysiłki na rzecz koordynowania i promowania inicjatyw z zakresu GOZ;
- będą wykazywać postawy przedsiębiorcze: w tym biznesowe, projektowe i prośrodowiskowe;
- zwiększą swoją wiedzę na temat roli trzeciego sektora i aktywistów/aktywistek w walce o zieloną gospodarkę;
- zdobędą wiedzę na temat podejmowania wspólnych działań;
- nauczą się metod edukacji nieformalnej w nauce o środowisku i gospodarce i będą mogli uzupełnić wiedzę, którą już posiadają;

Działania projektowe wpłyną także pozytywnie na lokalną społeczność, w której działać będą uczestnicy i uczestniczki naszych działań. Osobnym działaniem jest organizacja kampanii upowszechniającej, która ma dotrzeć do społeczności Facebooka.

Na realizacji projektu skorzystają także nasze organizacje: Fundacja Medeina i Permacultura Cantabria. Wymiana dobrych praktyk wpłynie na poziom realizowanych przez nas działań i umiędzynarodowi zakres działania.
Rezultaty projektu oparte są o efekt synergii: wierzymy, że skorzystają pośredni i bezpośredni odbiorcy i odbiorczynie projektu. Z uwagi na szeroki zakres celu jakim jest zielona transformacja gospodarcza – projekt uzupełnia też działania koordynowane na poziomie krajowym i międzynarodowym przez podmioty prywatne i publiczne.
Czas realizacji projektu: Maj 2019 – Kwiecień 2021
Projekt o numerze 2018-3-PL01-KA2015-061049 jest partnerstwem strategicznym współfinansowanym ze środków programu Erasmus+, które realizujemy wspólnie z hiszpańską organizacją Permacultura Cantabria.
Zapraszamy do śledzenia projektu oraz kontaktu z nami!
Facebook (medeina)
kontakt: medeinafoundation@gmail.com

 

 

Krążymy w Sosnowcu!

Pierwsze szkolenie kadry w ramach projektu „Dołącz do CIRCe z programem Erasmus+” odbyło się w dniach 20-24 stycznia. Nasi goście przysłani przez naszego partnera z organizacji Permacultura Cantabria przez pięć dni mieli okazję przyglądać się innowacjom i metodom praktykowanym w Fundacji Medeina, a także poznać naszych partnerów i lokalne środowisko aktywistów i przedsiębiorczyń działających na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, zero waste, ekonomii lokalności i przeciwko bierności w obliczu katastrofy klimatycznej.
W czasie spotkania mieliśmy okazję przedyskutować, jak nasze organizacje ale i w ogóle – organizacje wdrażające projekty oparte na mobilnościach, mogą neutralizować skutki podróży i brać pod uwagę ślad węglowy, powstający w czasie projektów. W czasie warsztatów i pracy grupowej opracowaliśmy krótki zbiór zasad, którymi powinny kierować się organizacje pozarządowe w czasie projektów.
(plakat)
Wizyta naszych partnerów odbywała się u nas w organizacji, ale także w zaprzyjaźnionych miejscach w Sosnowcu, Katowicach i Krakowie. Program był zróżnicowany i dostosowany do wielowymiarowości i konieczności wspólnego działania wielu sektorów na rzecz ochrony środowiska. Odwiedziliśmy nieformalne inicjatywy sąsiedzkie jak również ogólnopolskie organizacje pozarządowe, działające na rzecz świadomości konsumenckiej, ograniczenia konsumpcji i ilości odpadów (#BEZ, Kupuj Odpowiedzialnie, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty). W trakcie spotkania rozmawialiśmy o ideach ekonomii współdzielenia, przekazując informacje na temat sposobu działania Jadłodzielni (Foodsharing Polska), nowych aplikacjach (Too good to go). Odwiedziliśmy także przedsiębiorstwa – zarówno lokalne (UPstore) jak i międzynarodowe (Nordic House), które w swojej działalności wykorzystują filozofię zero waste i inteligentne rozwiązania na rzecz redukcji odpadów.
Kolejne spotkania w ramach projektu będą się odbywać w Hiszpanii.
Obejrzyjcie filmik, który powstał po spotkaniu i napiszcie do nas, jeśli chcecie włączyć się w działania projektowe!

 


 

 

Czym jest zrównoważony rozwój? Na czym polegają Ramy dla Strategicznego Zrównoważonego Rozwoju? I wreszcie – co możemy zrobić, by efektywnie przekształcić się w zrównoważone społeczeństwo?

Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć autorzy książki „Planowanie Zrównoważonego Rozwoju. Przewodnik dla początkujących”, przygotowanej przez Fundację Medeina we współpracy z hiszpańską Permacultura Cantrabria w ramach projektu „Dołącz do Circle”.

Kliknij w button poniżej i zapoznaj się z publikacją. Już wkrótce premiera polskiego tłumaczenia książki.