Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości 

W grudniu 2019 roku rozpoczęliśmy dwuletni projekt partnerstwa strategicznego na poziomie europejskim, koordynowany przez hiszpańskiego partnera – organizację Permacultura Cantabria. W projekcie oprócz Fundacji Medeina dobrymi praktykami będzie się dzielić włoska organizacja – Stowarzyszenie Oriel z Werony. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury, który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. Ekologiczne podejście – spojrzenie na wszystkie elementy jak na współzależną całość – jest jedynym właściwym w obliczu katastrofy klimatycznej niosącej za sobą takie zagrożenia jak: pustynnienie całych regionów, obniżenie poziomu wód gruntowych, zmiany w bioróżnorodności oraz wojny klimatyczne.
Partnerzy projektu podzielą się swoim doświadczeniem na rzecz stworzenia spójnego i zrównoważonego obrazu permakultury jako źródła inspiracji i rozwiązań dla tradycyjnego biznesu. Wśród zasad, które będą promowane w czasie projektu można wymienić: interakcyjność między elementami, inkluzywność, poszanowanie i zrozumienie skończoności zasobów, umiejętność racjonalnego gospodarowania zasobami, poszanowanie dla różnorodności. Można zauważyć, że punkty te łączą różne wymiary: społeczny i interakcyjny, techniczny, rolniczy i logistyczny – tylko holistyczne spojrzenie na świat gwarantuje jego właściwą diagnozę i toruje drogę dla skutecznych rozwiązań opartych na zrozumieniu.

Zwiększenie wiedzy na temat permakultury, przedsiębiorczości i inicjatyw przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu w krajach uczestniczących.
Stworzenie nowych centrów edukacji nieformalnej dla permakultury skoncentrowane na przedsiębiorczości.
Wzmocnienie pozycji młodzieży i pracowników młodzieżowych dzięki nowym narzędziom permakultury ukierunkowanym na przedsiębiorczość.
Dla realizacji tych celów zostaną podjęte następujące działania:
Opracowanie e-booka poświęconego tematowi, który będzie pomocą dla edukatorów i liderów społecznych, inicjujących zmianę w kierunku zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu. E-book będzie interaktywny i ogólnodostępny w językach projektu (polski, hiszpański, włoski i angielski).
Praca nad podręcznikiem będzie obejmować ścisłą współpracę partnerów, research i badanie społeczności i lokalnego otoczenia każdej organizacji partnerskiej. Chcemy, by publikacja przedstawiała obraz sytuacji, wskazywała inspirujące inicjatywy i trendy i była metodologicznym i edukacyjnym drogowskazem dla centrów edukacji nieformalnej z zakresu permakultury i przedsiębiorczości.
Treningi edukatorów i kadry, w trakcie których wykorzystane zostaną elementy metody Dragon Dreaming, mające na celu przybliżenie celów i kluczowych pojęć projektu, ale przede wszystkim stworzenie sieci edukatorów-specjalistów mogących pracować z młodzieżą w celu odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości.
Odbędą się dwa treningi:
– w Hiszpanii (luty/marzec 2020)
– we Włoszech (październik 2020)
Fundacja Medeina wyśle na oba treningi polską reprezentację. Zapraszamy do kontaktu osoby, pracujące z młodzieżą lub lokalną społecznością, zainteresowane wyjazdem i udziałem w szkoleniu.
Kampania promocyjna i wydarzenia upowszechniające, dzięki którym projekt trafi do lokalnych interesariuszy.
Cele projektu będą promowane przez prowadzoną kampanię podnoszącą świadomość na temat permakultury i samego projektu. Szczególne wysiłki zostaną podjęte, by zachęcić jak największą liczbę osób do zapoznania się i stosowania metod zawartych w naszym podręczniku. W tym celu zostanie także zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, w trakcie której odbędzie się prezentacja podręcznika.

Mamy nadzieję, że formuła projektu pozwoli na jak najszersze jego oddziaływanie. Pierwszą grupą, do której chcemy dotrzeć są uczestnicy treningów i użytkownicy podręcznika, wśród których można wymienić: pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, lokalnych liderów i liderki, edukatorki i edukatorów, pracowników centrów młodzieżowych, ośrodków wspierających zatrudnienie.
Uczestnictwo w treningach:
– pozwoli im zrozumieć cele i możliwości jakie daje permakultura – także w przeobrażeniu tradycyjnego biznesu i włączeniu myślenia „holistycznego” w realizowanych przedsięwzięciach;
– zwiększy ich międzynarodowe zaangażowanie i pozwoli zrozumieć perspektywę globalną;
– da im praktyczne narzędzia edukacyjne do przekazywania wiedzy z zakresu zrównoważonego biznesu;
– poszerzy sieć międzynarodowych i lokalnych kontaktów, zachęci do tworzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz klimatu i środowiska;
– pomoże poznać konteksty Kantabrii i regionu Wenecji;
Liczymy na to, że uczestnicy i uczestniczki projektów staną się jego ambasadorami w lokalnych społecznościach i w swoich sieciach kontaktów.
Ponadto, wpływ na podniesienie świadomości na poziomie krajowym będzie mieć kampania informacyjna i otwarta dla społeczności konferencja końcowa, w trakcie której zaprezentujemy podręcznik.
Nr projektu: 2019-2-ES02-KA205-013620

3rd piece of news_visit Italy_PARTE

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu lub przyłączyć się do jego realizacji, do kontaktu z nami! Możecie nas znaleźć na Facebooku (Fundacja Medeina). Możecie też napisać mail: medeinafoundation@gmail.com.