Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości 

W grudniu 2019 roku rozpoczęliśmy dwuletni projekt partnerstwa strategicznego na poziomie europejskim, koordynowany przez hiszpańskiego partnera – organizację Permacultura Cantabria. W projekcie oprócz Fundacji Medeina dobrymi praktykami podzieliła się włoska organizacja – Stowarzyszenie Oriel z Werony. Projekt był współfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury,
który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. Ekologiczne podejście – spojrzenie na wszystkie elementy jak na współzależną całość – jest jedynym właściwym w obliczu katastrofy klimatycznej niosącej za sobą takie zagrożenia jak: pustynnienie całych regionów, obniżenie poziomu wód gruntowych, zmiany w bioróżnorodności oraz wojny klimatyczne.

Partnerzy projektu dzielili się swoim doświadczeniem na rzecz stworzenia spójnego i zrównoważonego obrazu permakultury jako źródła inspiracji i rozwiązań dla tradycyjnego biznesu. Wśród zasad, które były promowane w czasie projektu można wymienić: interakcyjność między elementami, inkluzywność, poszanowanie i zrozumienie skończoności zasobów, umiejętność racjonalnego gospodarowania zasobami, poszanowanie dla różnorodności. Można zauważyć, że punkty te łączą różne wymiary: społeczny i interakcyjny, techniczny, rolniczy i logistyczny – tylko holistyczne spojrzenie na świat gwarantuje jego właściwą diagnozę i toruje drogę dla skutecznych rozwiązań opartych na zrozumieniu.

  • Zwiększenie wiedzy na temat permakultury, przedsiębiorczości i inicjatyw przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu w krajach uczestniczących.
  • Stworzenie nowych centrów edukacji nieformalnej dla permakultury skoncentrowane na przedsiębiorczości.
  • Wzmocnienie pozycji młodzieży i pracowników młodzieżowych dzięki nowym narzędziom permakultury ukierunkowanym na przedsiębiorczość.

Dla realizacji tych celów zostały podjęte następujące działania:

Opracowanie e-booka "Kraina obfitości. Wstęp do projektowania permakultury" poświęconego tematowi, który służy pomocą dla edukatorów
i liderów społecznych, inicjujących zmianę w kierunku zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu. E-book jest interaktywny i ogólnodostępny w językach projektu (polski, hiszpański, włoski i angielski).

Praca nad podręcznikiem obejmowała ścisłą współpracę partnerów, research i badanie społeczności i lokalnego otoczenia każdej organizacji partnerskiej. Chcieliśmy, by publikacja przedstawiała obraz sytuacji, wskazywała inspirujące inicjatywy i trendyi była metodologicznym
i edukacyjnym drogowskazem dla centrów edukacji nieformalnej z zakresu permakultury i przedsiębiorczości.

Odbyły się również treningi edukatorów i kadry, w trakcie których wykorzystane zostały elementy metody Dragon Dreaming, mające przybliżyć cele i kluczowe pojęcia projektu. A przede wszystkim stworzenie sieci edukatorów-specjalistów mogących pracować z młodzieżą w celu odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości. Odbyły się dwa treningi: w Hiszpanii (luty/marzec 2020) i we Włoszech (październik 2020).

Fundacja Medeina wysłała na oba te treningi polską reprezentację. Zaprosiliśmy osoby, pracujące z młodzieżą, lokalną społecznością
i zainteresowane tematyką permakulturową. Została również wdrożona kampania promocyjna i wydarzenia upowszechniające,
dzięki którym projekt trafił do lokalnych interesariuszy.

Cele projektu było promowanie i szerzenie idei permakultury i samego projektu. Szczególne wysiłki zostały podjęte, by zachęcić jak największą liczbę osób do zapoznania się i stosowania metod zawartych w naszym podręczniku. W tym celu została także zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, w trakcie której odbyła się prezentacja podręcznika przez lokalną ekodziałaczkę Annę Chęć. Prelegentka sama posiada
ogród permakulturowy. Podczas wydarzenia podzieliła się z zebranymi swoim doświadczeniem z prowadzenia premakultury.

Pierwszą grupą, do której dotarliśmy to uczestnicy treningów i użytkownicy podręcznika, wśród których można wymienić: pracowników
i pracowniczki organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, lokalnych liderów i liderki, edukatorki i edukatorów, pracowników centrów młodzieżowych, ośrodków wspierających zatrudnienie.

Uczestnictwo w treningach:

- pozwoliło uczestnikom zrozumieć cele i możliwości jakie daje permakultura – także w przeobrażeniu tradycyjnego biznesu i włączeniu myślenia „holistycznego” w realizowanych przedsięwzięciach;
- zwiększyło ich międzynarodowe zaangażowanie i pozwoli zrozumieć perspektywę globalną;
- dało im praktyczne narzędzia edukacyjne do przekazywania wiedzy z zakresu zrównoważonego biznesu;
- poszerzyło sieć międzynarodowych i lokalnych kontaktów, zachęci do tworzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz klimatu i środowiska;
- pomogło poznać konteksty Kantabrii i regionu Wenecji;

Uczestnicy i uczestniczki projektu stali się jego ambasadorami w lokalnych społecznościach i w swoich sieciach kontaktów.
Ponadto, wpływ na podniesienie świadomości na poziomie krajowym miała kampania informacyjna i otwarta dla społeczności konferencja końcowa, w trakcie której zaprezentowaliśmy nasz podręcznik.

3rd piece of news_visit Italy_PARTE

6th-piece-of-news_Final-Meeting-1

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu lub permakultury, do kontaktu z nami! Możecie nas znaleźć na Facebooku. Możecie też napisać mail: medeinafoundation@gmail.com.